3. มุ่งมั่นในการป้องกัน และ/หรือ ดำเนินการควบคุม เพื่อกำจัดหรือลดผลกระทบจากผล
การประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และผลการชี้บ่งปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกที่ดี และการมีส่วนร่วมในการจัดการและโครงการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรในองค์กร
5. เสริมสร้างการสื่อสาร และการเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ต่อบุคลากรในองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. จัดหาและสนับสนุนทรัพยากร ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
7. จัดให้มีการทบทวน และตรวจสอบนโยบาย ระบบการจัดการและโครงการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ
บริษัท ลาดกระบัง เข็มเจาะ จำกัด ถือว่านโยบายและการจัดการด้านความปลอดภัยเชิงอนามัย
และสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชาตามสายงานและเจ้าหน้าที่ทุกคน
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนี้

นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ลาดกระบัง เข็มเจาะ จำกัด
ดำเนินภาพกิจด้านการส่งเสริมแก่ผู้มารับบริการทุกท่าน มีความมุ่งมั่นในการดูแลด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ลาดกระบัง เข็มเจาะจำกัด
มีแผนการดำเนินการให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ในการให้บริกาโดยคำนึงถึงและ พิจารณาถึง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง
บริษัท ลาดกระบัง เข็มเจาะ จำกัด ให้กำหนดเป็นนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ใช้ดังต่อไปนี้
1. บริหารด้วยงานปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด
อื่นๆ
2. จัดทำและคงไว้ซึ่งระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุถึง
ความเป็นเลิศ รวมถึงการปรับปรุงระบบการจัดการอย่างถูกต้อง
 
     
บริษัท ลาดกระบังเข็มเจาะ จำกัด (กรุงเทพ )
เลขที่ 777/9 หมู่ 10 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แขวงลำปลาทิวเขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทรศัพท์ 095-456-1554 , 092-782-9626
061-789-8951
E-MAIL : info@lbbboredpile.com


บริษัท ลาดกระบังเข็มเจาะ จำกัด (ระยอง )
ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา
( บ้านค่าย ) จังหวัด ระยอง
โทรศัพท์ 081-735-2949 , 085-552-0642
 
 
COPYRIGHT © 2013 BY Ladkrabang Bored Pile Co.,Ltd. E-MAIL : info@lbbboredpile.com มือถือ 095-456-1554 , 092-782-9626 , 061-789-8951
บริษัท ลาดกระบัง เข็มเจาะ จำกัด เลขที่ 777/9 หมู่ 10 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
page counter